Allergiupproret

Säker mat och miljö för alla

Kategori: Aktuell aktion (sida 2 av 2)

SVT Västnytt söker fler familjer med liknande berättelser.

Historien om Linnéa går nu varm. Linnéa går miste om sin skolgång p.g.a. bristande anpassningar i skolan. ”Omöjligt” och ”orimligt” säger skolan. Sanningen är den att innan sommaren hade Linnéa anpassningar i förskoleklass, anpassningar som man fått löfte om att skulle behållas men som plötsligt togs bort. Halva året har nu gått och vårterminen har börjat. Linnéa fortsätter att förbli utan skolgång. Media har uppmärksammat historien, precis som Allergiupproret redan tidigare gjort. Även Diskrimineringsombudsmannen har öppnat ett ärende. Nu har SVT Västnytt visat sitt intresse också.

SVT Västnytt söker fler familjer med liknande berättelser. Samla er, få er röst hörd. Hjälp Linnéa och andra allergiker i samma situation. Passa på att få hjälp åt er själva också, vi VET att ni är fler. Ta kontakt med Rebecca.nystrom@svt.se eller ta kontakt med oss på Allergiupproret så hjälper vi er med kontakten.

Astma- och Allergiförbundet stöttar Linnéa

http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/linnea-riskerar-livet-om-hon-gar-till-skolan/repplA!UQqNloL3SnvWo0DuIxD@g/

http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/linneas-foraldrar-anmals-av-skolan/repqab!2ieYQVc0KXeVLNCUj6@QxA/

Brev från Maritha Sedvallson, Förbundsordförand Astma- och Allergiförbundet till kommunen och rektorn:

Från: Maritha Sedvallson
Skickat: den 9 januari 2017 08:55
Till: ’ann-sofie.hermansson@stadshuset.goteborg.se’; ’goteborg@goteborg.se’; ’Ingela.bertheden@vastrahisingen.goteborg.se’

Ämne: Återgång till skola för barn med allergi

Läser med stor förvåning artikeln om 7-åriga Linnea Skaug som idag, i onödan, hindras att vistas i skolan för att ta del av undervisning och social gemenskap. Det borde vara en självklarhet för kommunen att återinföra tidigare anpassningar då de bevisligen gör det möjligt för flickan att fullgöra sin skolgång. Det ligger i kommunens uppdrag och skyldighet och man har redan visat att det går.

Det får inte gå prestige i situationer som denna – det finns ett litet barn som betalar för konsekvenserna. Att, som det skrivs, ”låta flickan sitta själv eller tillsammans med pedagog vid reaktioner” är inte ett val man kan göra. Barn med pågående allergiska reaktioner ska aldrig lämnas själva utan hållas under bevakning. I synnerhet då barnet eller eleven haft allvarliga reaktioner. Kan denna planering och handlingsplan verkligen ha utformats i samråd med Skolhälsovården?

Omfattande eller allvarlig allergisjukdom är en pågående funktionsnedsättning. Jag misstänker att man knappast efter en tid skulle montera bort rampen till skolans entré om det fanns ett barn med rörelsehinder eller montera ner hörselslingan om det i rummet fanns en elev med hörselnedsättning? Det kanske till och med skulle ses som naturligt att verksamheten planerades efter dessa elever så klassen fick ha sin undervisning i vissa klassrum? Den situation man befinner sig i nu är att jämställa med dessa. Det är tid för eftertanke och aktion.

Vänliga hälsningar
Maritha Sedvallson
Förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet

Maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se
Tfn 070-661 54 75

DISKRIMINERING av allergiker i skolan

DISKRIMINERING av allergiker i skolan

Vi fick nu återigen läsa om Linnea, Linnea som missar rätten till sin skolgång p.g.a. bristande anpassningar i skolan. Linnea är allergisk och kan p.g.a. detta inte gå till skolan eftersom att skolmiljön gör henne sjuk. Ärendet var redan aktuellt på den tiden när Linnea missade förskola och barnomsorg just av samma anledning, både media och Allergiupproret har belyst problematiken och även det här specifika ärendet flera gånger tidigare. Till slut blev det omöjliga möjligt, Linnea fick ta del av en kortare period i förskola. Löften fanns också om en skolgång, men detta uteblev. Anpassningarna uteblev och återigen står Linnea utanför och går miste om det hon faktiskt har rätt till men ändå inte kan få p.g.a. att hon är allergisk.

Äntligen har Diskrimineringsombudsmannen också öppnat upp ett ärende och förhoppningsvis ska Linnea få börja i skolan i framtiden. Sanningen är tyvärr den att Linnea inte är ensam om det här. Det är inte alls ovanligt att svårt allergiska barn inte kan gå till skolan p.g.a. sina allergier. Det är heller inte ovanligt att svårt allergiska barn blir sjuka i skolan. Att svårt allergiska barn behöver tung medicinering för att ens klara av att vistas i skolmiljön. Att svårt allergiska barn inte bara får lida av läkemedelsbiverkningar utan även av besvärliga och långvariga allergiska symtom, trots medicinering, enbart p.g.a. skolans brister. Många allergiska barn går alltså miste om den trygga och säkra skolgång som Skollagen utlovar alla barn. Allergiska barn diskrimineras i skolvärlden varje dag p.g.a. sin sjukdom och dess speciella behov. Skolorna diskriminerar allergiska barn varje dag.

Historien har hörts många gånger och Allergiupproret har lyft flera ärenden. Linnea är ett av många barn. Linneas familj kämpar just nu i det öppna men det finns många fler familjer som inte ens vågar eller orkar träda fram i media. Men alla dessa familjer kämpar. Alla dessa barn kämpar. Det enda dom vill ha och det enda vi vill att dom ska få är en trygg och säker skolmiljö, precis som alla barn har rätt till!

 

Allergiupproret säger NEJ till Göteborgs stads diskriminering av Linnéa!

LIKA VILLKOR?

Hösten är här och skolan är i gång på nytt. Vissa återkommer till skolan efter ett lov och andra börjar i skolan för första gången. Många går till skolan med förväntningar, glädje och nyfikenhet. Andra går till skolan med rädsla, oro och fasa. Alla barn får nämligen inte chansen att må bra i skolan. Vissa barn kan däremot inte börja i skolan alls, eller åtminstone inte samtidigt som alla dess vänner och absolut inte på lika villkor. I Göteborgs stad, i västra stadsdelen Hisingen, finns en liten flicka som nu skulle ha börjat i första klass, istället sitter hon hemma. Kommunens ovilja till allergianpassning stoppade hennes första skoldag. Ensam fick hon stanna hemma medan alla hennes vänner gick till skolan, förväntansfulla och glada.

Redan tidigare har Skolinspektionen granskat Göteborgs stad i ärende kring just samma barn. Kommunen vägrade anpassning redan i förskolan och flickan förblev hemma år efter år p.g.a. bristande allergianpassning inom barnomsorgen. Detta trots att alla barn enligt lag har rätt till barnomsorg. Först när ärendet uppmärksammades i SVT samt när Skolinspektionen gav sin dom och krävde kommunen på allergianpassning började det hända saker. Plötsligt var det möjligt, inte för att kommunen ville utan för att lagen tvingade dom till det.

ANPASSNINGSBEHOV

Lilla Linnéa har nämligen oerhört svåra och livshotande födoämnesallergier och även svår pälsdjursallergi. Allergin är av den svårighetsgraden att läkare specialiserade inom astma och allergi väljer att gå ut med hårda rekommendationer om bl.a. äggfri och pälsdjurepitelssanerad miljö för att inte riskera detta barns hälsa och liv. Med pälsdjursepitelsanerade miljö menas en barngrupp eller en klass där samtliga barn och pedagoger kommer från ett pälsdjursfritt hushåll alternativt där man skulle kunna hantera även barn ur pälsdjurshushåll med hjälp av sk. slussteknik. Ett exempel på en skola i Sverige där man av liknande orsaker tillämpar detta är i Rättviks kommun i Dalarna, i denna kommun med 11 000 invånare har man valt att fullt ut allergianpassa delar av en skola för att möjliggöra även för allergiker att gå till skolan på lika villkor. I denna kommun ser man det som en självklarhet. I Göteborgs stad däremot med 551 449 invånare ser man samma system, eller ens en likvärdig nivå på anpassning, som en total omöjlighet. Det går bara inte att genomföra. Detta berättar man för Linnéas föräldrar bara dagarna innan planerad skolstart, trots att man nu under ett par år gett löften både muntligt och skriftligt att anpassningsnivån från förskola självklart skulle kvarstå även i skolan. Linnéa är ju nämligen inte mindre allergisk av den anledningen att hon byter miljö från förskola till skola.

IFRÅGASÄTTANDET

Skolans anledning består av att dom inte godkänner allergins allvarlighetsgrad, detta trots uppgifter från föräldrar, intyg från läkare och adrenalininjektioner i väskan som beredskap. Även representanter från Astma och Allergiförbundet samt ur handikappförbundet har försökt att stötta familjen och Linnéa genom att förklara allvaret för skolan och kommunen. ”Linnea riskerar att dö i skolan. Dö! Klasskompisarna riskerar att döda henne…”. Personalen gapar stumma. Rektorn vägrar att lyssna och Linnéa kan inte gå till skolan, inte utan risk för hälsa och liv och absolut inte på lika villkor.

DISKRIMINERING
Detta är vad vi kallar för ett solklart fall av bristande tillgänglighet, och enligt Svensk lag även en form av diskriminering. Inte möjligt att anpassa säger dom. FEL, säger vi. Flera kommuner i Sverige har visat på att det går, om man vill. Inget behov säger dom. FEL, säger både föräldrar och ansvarig behandlande läkare. Inget vetenskapligt stöd för sådan form av anpassning säger dom. FEL säger vi. Allergiupproret, Folkhälsomyndigheten, Astma och allergiförbundet, Barnallergisektionen, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bl.a. är alla överens om att flertal studier bevisat att mängden pälsdjursepitel som medföljer i kläder och hår från personer med pälsdjur i hemmet till offentliga miljöer kan vara så pass hög att allergiker riskerar reaktioner. Särskilt skolor och förskolor påtalas som riskplatser. Att reagera på sådan indirekt kontakt med pälsdjursepitel anses INTE vara någonting konstigt eller ovanligt. Detta är en av anledningarna till att allergi räknas som ett funktionshinder och i vissa fall kan kräva stora anpassningar i omgivningen. Man erkänner också att skolan som lyder under arbetsmiljölagen har en skyldighet att inkludera även allergiker i arbetsmiljön, det sägs också vara skolans ansvar att allergiker inte ska behöva öka sin medicinering eller drabbas av allergiska reaktioner i skolan. Anpassning pekas ut som prioritet nr. 1 för att ge allergiker möjligheten till att delta på lika villkor.

Man nämner en hel del basala anpassningar så som eliminering av textilier, minimering av dammytor, normenlig luftgenomströmning och anpassade städrutiner men dom mest effektiva åtgärderna för att minska förekomsten av pälsdjursallergen anses enbart nås genom att i första hand minska införseln av epitel. Detta gör man genom att forma barngrupper där ingen har pälsdjur hemma eller genom att använda särskilda ”skolkläder” som inte används hemma. Detta kan vara en fullt nödvändigt anpassningsnivå vid svårare form av allergi enligt samtliga ovannämnda myndigheter, organisationer och förbund samt fler därtill. Detta är råd och rekommendationer som flera kommuner i landet valt att ta till. Rättvik, Falun, Säter och Lindesberg är bara några kommuner att nämna. Den första sk. sluss-skolan kom till redan på 90-talet. Än idag, år 2016, säger Göteborgs stad nej. Göteborgs stad säger NEJ till tillräcklig allergianpassning, nej till Linnéa och nej till ”lika villkor”. Linnéa däremot kan tyvärr inte säga nej till allergi, hon kunde inte välja att växa ifrån sin allergi under sommarlovet i övergången från förskola till skola.

Allergiupproret säger NEJ till Göteborgs stads diskriminering av Linnéa!

Vad säger du?

Vädjan till skolan

Till Vittras ledning!

Allergiupproret fortsätter att följa ärendet med det svårt äggallergiska barnet på er skola i Forsgläntan. Vi fortsätter att höra att en lösning inte kommit till stånd. Vi har fått ta del av läkarintyg om barnets allergi, där luftburen allergi mycket riktigt inte kan styrkas, men där livshotande allergi med risk för anafylaxi ändå påtalas. Vi tolkar det som att föräldrarna är fullt inställda på en äggfri miljö men att ett intyg om bekräftad luftburen allergi krävs av er för att detta ska kunna komma till stånd.

Det vi vill är att:

 1. Förtydliga vikten av att förstå att när en diagnos inte bekräftats är detta inte densamma som att den uteslutits
 2. Påtala att en luftburen allergi inte är nödvändig för att en svårt allergisk person ska kunna reagera på oerhört små mängder, detta med anledning av att allergener finns på alla ytor dit där det kommit via direkt och indirekt kontakt.

Ett exempel är den diskussion som sker i samhället kring luftburen jordnötsallergi och dess vara eller inte vara. Denna bifogade artikel (http://www.aaaai.org/about-aaaai/newsroom/news-releases/peanut-protein#.VtyamceCzmg.facebook) och studie visar tydligt på just behovet av förståelse kring att luftburen allergi, dess vara eller icke vara egentligen, är av mindre betydelse. När allergenet finns i omgivningen kommer den via händer, kläder, kontaktytor (och delvis även via luften) att förflytta sig från en plats till en annan, den kommer att finnas i spårmängder på flera platser där allergenet i sig aldrig har legat.

Vi vädjar till er att lyssna på barnet och på föräldrarna om hur de uppger att barnet får upprepade reaktioner. Vi vädjar till er att också ta till er när föräldrarna uppger att barnets allergi försämrats, något vi även fått ta del av enligt bekräftande provsvar, en försämring som högst troligt beror på upprepad provokation (troligtvis via skolan då barnet lever i en äggfri miljö i hemmet). Vi vädjar till er att lita på föräldrarna som experter över sitt eget barn. Vi vädjar till er att försöka förstå att INGET barn och INGEN förälder väljer detta liv, INGEN vill ha mer anpassningar än nödvändigt. Vi vädjar till er att ta till er av ”Astma och allergi, råd och rekommendationer” som framtagits av skolläkarföreningen i samarbete med Astma- & allergiförbundet, Astma och Allergisjuksköterskeföreningen Barnläkarföreningen, Folkhälsoinstitutet, Riksföreningen för skolsköterskor och Skolledarförbundet. Här kan man tydligt läsa att skolan har ett ansvar att se till att barn i skolan inte drabbas av allergiska reaktioner och att barn i skolan inte ska behöva öka sin allergimedicin p.g.a. förhållanden i skolan. Man kan här läsa att allergiska reaktioner ska förhindras främst genom anpassning av miljön och först när detta inte längre är möjligt kan medicinering tas till. Vi vädjar till er att se över ert förhållningssätt och den gräns ni väljer att sätta på nivån av anpassningar. Att någonting inte går att utföra återspeglar tyvärr alltför ofta att man inte vill, det är en stor skillnad mellan dessa två.

Vi vädjar till er att få till en lösning på denna pressande situation för detta barn och denna familj.

Öppet brev till ansvariga på skolan

Hej,

Kära ansvariga Vittra, Forsgläntan!

Jag skriver till er i egenskap av företrädare och grundare av Allergiupproret.
Vi består av en samling av allergiker, anhöriga till allergiker och andra medmänniskor samt pedagoger, sjukvårdspersonal, skolpersonal, forskare och chefer med avsikt att stötta förslaget om ett Nationellt allergicentrum vilket Sveriges allergiexperter förespråkar. Ni kan läsa mer om oss här: https://www.facebook.com/Allergiupproret-552133374949808/

Det har kommit till vår kännedom, via flera oberoende källor, att en hård diskussion pågått på er Facebooksida, en diskussion som vi följt LIVE samt även fått oerhört många mail med printscreens ifrån.

Av vad vi kan tolka i inlägget är det tämligen uppenbart att det föreligger en oenighet mellan er ledning och en familj med ett allergiskt barn. Man kan i inlägget tolka att ni har en konflikt med denna familj, men detta är inget vi ämnar att diskutera. Härifrån och nedåt bortser vi HELT från konflikten. Ni hänvisar upprepat till att ni inte vill bryta sekretessen och det är inget som ni behöver göra för att svara på detta mail.

Saken är den att uppståndelsen, mailen, samtalen och alla delar av diskussionen (både den ursprungliga som ni raderat och den andra som ligger kvar men dolt) som vi fått ta del av visar på ett allvarligt problem. Den visar på uppenbar brist på förståelse. Det här är ett återkommande problem för allergiker i Sverige, något som ni själva kan ta del av både här http://ki.se/sites/default/files/bra_mat_for_alla_-_en_sektorsovergripande_forsknings-_och_innovationsagenda_for_fodoamnesallergi_och_annan_overkanslighet_for_mat.pdf

och här

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013april/bristeriskolornasallergiarbetetrotsalltflermedastma

bl.a. men även via oerhört många fler rapporter.

Vi har tidigare uppmärksammat ett flertal fall via Allergiupproret och vi kommer nu att välja att skriva om er. Vi hoppas att ni vill ge oss svar, om inte kommer er tystnad att få tala för sig. Vi ber er ödmjukast att lägga alla era andra tankar och känslor åt sidan och ENBART se på dessa fakta, antagen och frågor, vilka vi byggt upp utifrån det vi har fått ta del av skriftligt via era kommentarer, mail och från andra föräldrar samt ur ursprungsintyget från läkare på det berörda barnet.

OBS! Ni behöver INTE bryta sekretessen och vi vädjar till att ni vidhåller en dignitet av professionalism när ni svarar.

FAKTA

 1. Vittra Forsgläntan har en elev, ett BARN, med svår livshotande äggallergi. Barnet har adrenalinpennor/akutväska i sin närhet dagligen
 2. Vittra Forsgläntan fortsätter att ha ägg i sina lokaler och i sina gemensamma utrymmen (på hemkunskapen, på skolgården och även i pyssel)
 3. Påstående 1 och 2 visar tydligt, även för en totalt utomstående, att Vittra Forsgläntan INTE har gjort ”allt dom kan” för att möta detta allergiska barns behov!

ANTAGANDE

 1. Eftersom att Vittra Forsgläntan inte har kunnat få det svart på vitt att barnet har en LUFTBUREN äggallergi har man valt att anse att ägget enbart behöver elimineras ur barnets kost.
 2. Vittra Forsgläntan har inte förstått att en svår och livshotande allergi inte ens behöver vara luftburen för att minimala spår av allergener via kontaktytor ska kunna starta en allergisk reaktion
 3. Vittra Forsgläntan förlitar sig på Adrenalinpennan som trygghet nog
 4. Vittra Forsgläntan har inte förstått den otrygghet och rädsla (kopplat till fara) som både det berörda barnet och dess föräldrar kan känna när hotet finns så nära
 5. Vittra Forsgläntan tar inte i beaktande att även om det värsta hotet är en livshotande reaktion föreligger det även risk för och även troliga andra mildare reaktioner kopplat till allergin, reaktioner som barnet nog gärna vill komma undan

FRÅGA:

 1. Anser Vittra Forsgläntan att det är rimligt att ha nötförbud på en skola där det finns barn eller pedagoger med livshotande nötallergi?
 2. Anser Vittra Forsgläntan att livshotande äggallergi går att jämföra med livshotande nötallergi?
 3. Anser Vittra Forsgläntan att det kunde vara rimligt att ha totalt ÄGGförbud på en skola där det finns barn med LIVSHOTANDE äggallergi?
 4. Vet Vittra Forsgläntan att det finns andra skolor i Sverige där man har såväl nötförbud som äggförbud och ex. fiskförbud?

Jag skickar även en kopia till berörd förälder och till Elevens rätt till att börja med

VITTRASKOLAN

Via Vittraskolans hemsida blir Allergiupproret uppmärksammad på ett mer än hett diskuterat ärende.

Allting uppdagas när det visar sig att skolan uppmanar barnen att ta med sig äggkartonger till skolan för pysselverkstad, en uppmaning som ifrågasätts av en förälder med ett svårt äggallergiskt barn på just denna skola. Barnet, bara 8 år gammalt, lider av en svår och livshotande äggallergi. En allergi som medför att han ständigt behöver ha med sig akutmedicin i form av bl.a. adrenalinpenna i sin närhet.

Diskussionen tar fart. Skolan försvarar sig men omgivningen kommer till mammans undsättning. Snart har skolan blockat både mamman och flera av dom mest aktiva försvararna. Diskussionen är vild. Det visar sig ganska snabbt att det finns en konflikt mellan skolan och föräldrarna till barnet, detta med anledning av att föräldrarna upprepat påtalat reaktioner i form av bl.a. utslag, svullnad, andningsbesvär, astma och snuva orsakad av skolvistelse utan att skolans ledning tar detta på allvar. I efterhand har det upprepat visat sig att skolan fortsätter att ha ägg i barnets omgivning, TROTS att skolan vet att barnet har en svår och livshotande äggallergi och TROTS att dom upprepat uppmärksammats på att barnet fått reaktioner kopplat till skolan.

Initialt väljer Allergiupproret att följa diskussionen men väldigt snart blir det tydligt att skolan både saknar basal allergikunskap OCH allmän välvilja men ändå påstår dom sig göra ”allt i sin makt” för att barnen på skolan ska vara säkra och trygga. ALLT?? Verkligen?

Allergiupproret har nu fått ta del av både läkarintyg och mailkonversationer mellan föräldrar och skolan men även historier från andra föräldrar till barn på samma skola. Det blir genast tydligt att skolan av någon anledning väljer att tolka läkarintyget, man väljer att enbart anpassa det som direkt och ordagrant nämns i intyget, som om en läkare skulle kunnat förutse varje möjlig situation där ägg kan förekomma och på så vis förbjuda varje händelse var för sig, ex. ”inget ägg i barnets närvaro” räcker absolut inte. Man väljer också att ta sin språngbräda i att luftburen äggallergi inte konstaterats. Med detta menas egentligen inget mer än att det inte kunnat konstateras, det betyder inte att man uteslutit det, det betyder heller inte att barnet inte kan få en reaktion av indirekt kontakt med eller kontamination av ägg, det betyder heller inte att barnet med den svåra livshotande äggallergin på något vis ska känna sig trygg på skolan när andra skolbarn kastar ägg på varandra som bus eller där man väljer att pyssla med äggkartonger. Det 8 år gamla barnet känner sig INTE trygg med ägg i sin närvaro trots att skolan hänvisar till att han faktiskt har adrenalinpennan som skydd. När ansiktet sväller och luftvägarna stryps är adrenalinet det enda som hjälper men ett 8 år gammalt barn varken KAN eller VILL sticka sig själv med en adrenalinpenna i låret när en livshotande allergi sätter in.

Sammanfattningsvis har skolan INTE gjort ALLT i sin makt för att detta barn ska känna sig trygg och säker. Skolan har gjort det som dom velat, inte allt som dom skulle ha kunnat.

Aktion för äggfri skola

Just nu håller Allergiupproret på med en aktion mot Vittra Forsgläntan där det går en allvarligt äggallergisk elev, som utsätts för ägg gång på gång. Vi kräver äggfri skola för att skolan ska vara säker för alla eleverna!

Det har även kommit till vår kännedom att det finns misstänkt inomhusproblem i delar av skolan.

Nyare inlägg »

© 2021 Allergiupproret

Tema av Anders NorenUpp ↑