Svar på fråga 7.

Enligt kommunen stämmer inte vissa uppgifter i anmälningen.

  • Orosanmälan ska inte ha gjorts i stridsanda, däremot p.g.a. att den bristande tilliten mellan förskola och vårdnadshavare skulle vara skäl för oron.
  • Man vill också lyfta fram att enbart en ambulansfärd skett och att enbart 2 allvarliga reaktioner har skett.
  • Man vill också påtala att vårdnadshavare inte varit hemma i 1 år utan från november 2018-nutid
  • Man menar också att X inte är symtomfri ens efter hemmavistelse

I vilket syfte orosanmälan har gjorts råder det oenighet om. Det är åtminstone uppenbart att orosanmälan i det här fallet, som i många andra fall, kom precis lagom till att föräldrarna började vädja efter vidare anpassningar, efter att föräldrarna gjorde klart för förskolan att man inte tänkte acceptera den bristande hantering av barnet och hans särskilda behov som råder. Att tilliten till förskolan skulle vara en orsak till oro när föräldrarna hårt strävar efter att ge sitt svårt allergiska barn ett gott hälsostatus får fortfarande anses anmärkningsvärt och uppenbart ett sätt att återigen förskjuta fokus till föräldrarna istället för till det faktum att det är just på förskolan barnet mår dåligt. Vi vill här återigen här hänvisa till tillitsdelegationen.

Även vad gäller reaktionernas allvarlighetsgrad råder som vi redan påtalat oenighet kring. Att kommunen inte anser att det är allvarligt med ett eksemfyllt, astmatiskt och alarmerande tillväxthämmat barn till följd av reaktioner är anmärkningsvärt. Att man ska behöva åka ambulans för att en reaktion ska vara allvarlig säger en hel del om förhållningssättet till allergier och till den situation barnet sitter i. Man väljer alltså att bagatellisera dom otaliga reaktioner som INTE lett till ambulansfärder.

Vårdnadshavare må inte ha varit hemma exakt 1 år, även detta en bagatell i den stora frågan. Däremot har vårdnadshavare sedan hösten 2018 haft allt ökande tillfällen av tillfällig föräldrapenning kopplad till barnet och hans allergiska reaktioner och åtminstone sedan 7 månader har man fått vara hemma närmast på heltid, även dom veckor där man försökt att pussla ihop vardagen med en timme här och en timme där på förskolan, med försök till vistelser och otaliga hämtningar har det senaste året präglats av en ohållbar förskolesituation och som resultat av detta en ohållbar arbetssituation för vårdnadshavarna.

Att personalen påstås se reaktioner på barnet efter tid hemma är inte konstigt. Barnet är allergisk och han är under fortsatta försök till provokationer i hemmiljön på ordination från sjukvården, vissa av provokationerna faller sig inte väl ut och detta ger reaktioner. Däremot finns tydlig dokumentation närmast dagligen över barnet och hans mående, både via bilder och via täta sjukvårdskontakter och det är via dessa tydligt att i totalen är barnet betydligt mer välmående i hemmiljön, närmast symtomfri. Han har kunnat återhämta sig och han har vänt både hela eksembilden och tillväxthämningen samt har inte behov av astmamedicin förutom just i samband med reaktioner vid provokationen. Att personalen här väljer att kommentera att det finns vissa symtom även efter hemmavistelse får anses som ett letande av orsak att fortsätta vägra se helhetsproblemet, särskilt med tanke på att det bevisligen är ett barn med förbättrat hälsostatus man nu kan visa upp efter längre hemmavistelse och då personalen tidigare knappt märkt av varken nässelutslag eller astmatiska besvär under vistelse tidigare utan detta har fått påtalas av och förtydligas av vårdnadshavare vid hämtning.