Svar på fråga 4.

Förskolan beskriver att X vistats på förskolan 2h/dag genom anpassad utevistelse 12.30-14.30 men att han på senare tid istället förblivit hemma.

Tiden som framgår enligt ovan var ett önskemål från föräldrar för att tillåta barnet att vistas överhuvudtaget så att han åtminstone kunde få någon glädje av förskolan och så att föräldrarna skulle ha åtminstone någon möjlighet till arbete. Att säkerställa utevistelse vid dessa 2h har dock varit omöjligt. Man har inte kunnat lova eller hålla detta vilket har gjort att modern upprepat fått hämta innan dessa 2h varit över för att barnet inte ska behöva gå in och riskera reaktioner i innemiljön. När föräldrarna vädjat om att denna 2h utevistelse ska hållas har förskolan sagt att det inte är möjligt. DÄRFÖR har barnet förblivit hemma eftersom att en 1-2h arbetstid inte är en fungerande plan för något av föräldrarnas arbete eller för nyttjande av tillfällig föräldrapenning på deltid. Ovanstående beskrivning av tiderna är alltså inte korrekt beskriven.