Olyckan kommer troligen att vara framme åtminstone någon gång

Att vara allergisk behöver inte synas utanpå. Att vara allergisk kan ändå vara ett livshotande tillstånd. Det är åtminstone ofta ett tillstånd med risk för långvariga och besvärliga symtom och mycket lidande. I ”Bra mat för alla” (2016) kan man läsa om hur allergi och födoämnesöverkänslighet inte bara kan leda till allergiska reaktioner utan även till starkt rädsla kopplat till att drabbas av dessa reaktioner. Allergi beskrivs som en betydande men dold funktionsnedsättning som kan sänka livskvaliteten.

Studier visar att kunskap kring allergier och allergikost är låg t.o.m. hos de som är ansvariga för specialkost, exempelvis inom skolköket. Man har beräknat att över 20% av alla allergiska barn kommer att bli utan mat och att lika många kommer att serveras fel mat åtminstone en gång per år. Tragisk statistik visar att majoriteten av barn med födoämnesallergier KOMMER att få en allergisk reaktion i förskolan eller skolan (Bra mat för alla, 2016). Olyckan kommer därför troligtvis att vara framme någon gång, tyvärr! Detta är inte OK men det är ändå den bistra sanningen i dagens läge. Därför är det av oerhört stor vikt att det upprättats en tydlig handlingsplan inför ett sådant tillfälle.

Varför följer man inte handlingsplanen?

Upprepat kommer vi i kontakt med föräldrar som beskriver att just det man befarat faktiskt hänt. Barn serveras dagligen fel mat i förskolan och skolan, med varierande allvarlighetsgrad på reaktionerna men ändock FEL MAT i förskolan/skolan. Olyckor händer, det är sant! Men det som är än mer skrämmande är att trots tydliga handlingsplaner väljer personalen att allt för ofta göra avsteg från den, man gör en subjektiv bedömning TROTS att en handlingsplan fastslår just att subjektiva bedömningar INTE ska göras.

Ett exempel

Flera liknande fall har uppdagats. Exempelvis berättar mamma Elin om hur hennes son serverats fel mat i förskolan. Hennes son har multipla födoämnesallergier och därtill även livshotande sådana, därför har man på förskolan en tydlig handlingsplan där injektion med Adrenalinpenna står överst prioriterat vid eventuell reaktion. Den här dagen hade barnet serverats mat avsedd för annat barn varpå han fått i sig just det som ger livshotande reaktioner. Pedagogerna hade visserligen snart upptäckt misstaget och stoppat matintaget. Pedagogerna vet att det finns en handlingsplan och de vet vad handlingsplanen kräver av dem. Ändå görs avsteg. Pedagogerna väljer att medicinera med antihistamin istället för adrenalin. Dom väljer dessutom att kontakta föräldrarna per telefon istället för att ringa efter ambulans. Under tiden försämras barnet men ändå fortsätter man att ringa efter föräldrarna. När mamman väl får reda på händelsen kontaktar hon sjukvårdsupplysningen varpå akut färd till sjukhus beordras, något som handlingsplanen redan hade tydliggjort OM man hade valt att följa den. Väl på sjukhuset kan sjukvården göra en kvalificerad bedömning och vidare beslut om handläggning av tillståndet.

En gång är en gång för mycket

Förmodligen och förhoppningsvis följer dom flesta förskolor och skolor den aktuella handlingsplanen men tyvärr är det ett alldeles för vanligt fenomen att man faktiskt gör avsteg. När sanningen är att kökspersonal med ansvar för specialkost ofta saknar utbildning kring allergier, hur är det då egentligen med pedagoger på förskola/skola och deras allergi- och sjukvårdskunskaper? Subjektiva bedömningar av okvalificerad art kan ge förödande konsekvenser. Handlingsplanen är till för att följas!

2016

Elin heter egentligen någonting annat