Till Vittras ledning!

Allergiupproret fortsätter att följa ärendet med det svårt äggallergiska barnet på er skola i Forsgläntan. Vi fortsätter att höra att en lösning inte kommit till stånd. Vi har fått ta del av läkarintyg om barnets allergi, där luftburen allergi mycket riktigt inte kan styrkas, men där livshotande allergi med risk för anafylaxi ändå påtalas. Vi tolkar det som att föräldrarna är fullt inställda på en äggfri miljö men att ett intyg om bekräftad luftburen allergi krävs av er för att detta ska kunna komma till stånd.

Det vi vill är att:

  1. Förtydliga vikten av att förstå att när en diagnos inte bekräftats är detta inte densamma som att den uteslutits
  2. Påtala att en luftburen allergi inte är nödvändig för att en svårt allergisk person ska kunna reagera på oerhört små mängder, detta med anledning av att allergener finns på alla ytor dit där det kommit via direkt och indirekt kontakt.

Ett exempel är den diskussion som sker i samhället kring luftburen jordnötsallergi och dess vara eller inte vara. Denna bifogade artikel (http://www.aaaai.org/about-aaaai/newsroom/news-releases/peanut-protein#.VtyamceCzmg.facebook) och studie visar tydligt på just behovet av förståelse kring att luftburen allergi, dess vara eller icke vara egentligen, är av mindre betydelse. När allergenet finns i omgivningen kommer den via händer, kläder, kontaktytor (och delvis även via luften) att förflytta sig från en plats till en annan, den kommer att finnas i spårmängder på flera platser där allergenet i sig aldrig har legat.

Vi vädjar till er att lyssna på barnet och på föräldrarna om hur de uppger att barnet får upprepade reaktioner. Vi vädjar till er att också ta till er när föräldrarna uppger att barnets allergi försämrats, något vi även fått ta del av enligt bekräftande provsvar, en försämring som högst troligt beror på upprepad provokation (troligtvis via skolan då barnet lever i en äggfri miljö i hemmet). Vi vädjar till er att lita på föräldrarna som experter över sitt eget barn. Vi vädjar till er att försöka förstå att INGET barn och INGEN förälder väljer detta liv, INGEN vill ha mer anpassningar än nödvändigt. Vi vädjar till er att ta till er av ”Astma och allergi, råd och rekommendationer” som framtagits av skolläkarföreningen i samarbete med Astma- & allergiförbundet, Astma och Allergisjuksköterskeföreningen Barnläkarföreningen, Folkhälsoinstitutet, Riksföreningen för skolsköterskor och Skolledarförbundet. Här kan man tydligt läsa att skolan har ett ansvar att se till att barn i skolan inte drabbas av allergiska reaktioner och att barn i skolan inte ska behöva öka sin allergimedicin p.g.a. förhållanden i skolan. Man kan här läsa att allergiska reaktioner ska förhindras främst genom anpassning av miljön och först när detta inte längre är möjligt kan medicinering tas till. Vi vädjar till er att se över ert förhållningssätt och den gräns ni väljer att sätta på nivån av anpassningar. Att någonting inte går att utföra återspeglar tyvärr alltför ofta att man inte vill, det är en stor skillnad mellan dessa två.

Vi vädjar till er att få till en lösning på denna pressande situation för detta barn och denna familj.